วิธีทำ nginx https Reverse Proxy และติดตั้ง SSL Certificate จาก Let’s Encrypt แบบง่ายๆบน Debian/Ubuntu

March 23, 2016 3:20 pm Network, Server

ที่จริงอยากจะเขียนเรื่องนี้เอาไว้สักพักแหละ เพราะติดปัญหานี้อยู่พอดีระหว่างการย้าย Server ไปยังผู้ให้บริการ Iass รายใหม่ เป็นการสร้าง Instance เครื่องเดียว ในเครื่องนั้นประกอบไปด้วย Docker Container ตามโปรเจ็คที่ทำงานอยู่ ถือว่าใช้งานเม็ดเงินให้คุ้มค่าแล้วกัน ทีนี้จำเป็นต้องทำ Reverse Proxy เพื่อ Forward ต่อเข้าไปใน Container ที่มี Web Application อยู่ + อยากได้ SSL แบบเขียวๆ ไม่แดงพอดี เลยหาวิธีทำและมาบอกกล่าวกันครับ เอาหล่ะ ผมจะเล่าให้ฟังเป็นขั้นๆไปนะครับ

ติดตั้ง Package ที่จำเป็นก่อนการติดตั้ง

เราจะต้องติดตั้ง Package ที่จะใช้ในการติดตั้งก่อน โดย Package พวกนี้จะใช้ในการดึงตัวติดตั้ง Let’s Encrypt มาจาก Repository โดยใช้คำสั่งนี้

apt-get -y install git bc

หลังจากนั้น ให้ทำการ Clone Project Let’s Encrypt มาจาก github และบันทึกลงใน Path /opt/letsencrypt โดยใช้คำสั่ง

git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt

หลังจากการ Clone เสร็จสิ้น ตัวติดตั้ง Let’s Encrypt จะอยู่ใน Path /opt/letsencrypt

ติดตั้ง Nginx

เราจะทำการติดตั้ง Nginx โดยใช้คำสั่ง

apt-get -y install nginx

หลังจากติดตั้ง Nginx เสร็จแล้ว ให้เข้าไปแก้ไขไฟล์ Configuration สำหรับทำ Virtual Host (หรือจะเรียกอีกชื่อว่า Server Blocks ก็ได้นะ) ขึ้นมาครับ แต่โดยปกติแล้ว Nginx หลังติดตั้ง จะให้ไฟล์ Configuration ที่เป็น Virtual Host มาไฟล์เดียว คือไฟล์ “default” เราสามารถคัดลอกไฟล์นี้ แล้วสร้างเป็นไฟล์ใหม่ขึ้นมาได้ เพื่อเพิ่ม Virtual Host ขึ้นมา (Virtual Host มีประโยชน์คือ ทำให้เครื่อง Server ของเราเครื่องเดียว สามารถมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียน Domain ต่างกันทำงานใน Server ของเราหลาย Domain ได้ พูดง่ายๆเป็นภาษาบ้านๆ ไม่ซับซ้อน ก็คือ สามารถให้บริการเว็บไซต์หลายๆเว็บได้ใน Server เครื่องเดียว) โดยปกติแล้ว ไฟล์ Virtual Host จะถูกเก็บไว้ใน Path

/etc/nginx/sites-enabled/

ในที่นี้ จะยกตัวอย่างการแก้ไขไฟล์ “default” ให้ดูก่อนเพื่อเป็นการยกตัวอย่างนะครับ โดยการแก้ไขสามารถใช้คำสั่ง

nano /etc/nginx/sites-enabled/default

คุณจะได้ไฟล์คร่าวๆ หน้าตาประมาณนี้ครับ

server {
   
      #replace with your ip address.
      #Otherwise, to listen on all interfaces on port 80 with IPv4,
      #remove ':'
      listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
      #listen  [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6.
   
      #location of your files, replace /srv with the location of the files that you want to serve
      root /usr/share/nginx/html;
      #The index files. If you want, you can add others such as index.php, index.cgi, .etc .etc
      index index.html index.htm;
   
      # The name of your domain (virtual hosts). Change 'localhost' to the domain that you are hosting
      server_name localhost;
   
      location / {
          # First attempt to serve request as file, then
          # as directory, then fall back to a 404 error
          try_files $uri $uri/ =404;
          # uncomment the line below to enable directory indexes
          # NOT recommended unless you know what you're doing.
          #autoindex on;
      }
   
      #error_page 404 /404.html;
   
      # redirect server error pages to the static page /50x.html
      #
      #error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      #location = /50x.html {
      #    root /usr/share/nginx/www;
      #}
   
      # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
      #
      #location ~ \.php$ {
      #    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      #    # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
      #
      #    # With php5-cgi alone:
      #    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
          # With php5-fpm:
      #    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
      #    fastcgi_index index.php;
      #    include fastcgi_params;
      #}
   
      # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
      # concurs with nginx's one
      #
      location ~ /\.ht {
          deny all;
      }
  }

ให้ใส่ข้อความตามตัวอักษรสีแดงเพิ่มลงไป เพื่อใช้ในการตรวจสอบ Domain ของทาง Let’s Encrypt ครับ

server {
   
      #replace with your ip address.
      #Otherwise, to listen on all interfaces on port 80 with IPv4,
      #remove ':'
      listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
      #listen  [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6.
   
      #location of your files, replace /srv with the location of the files that you want to serve
      root /usr/share/nginx/html;
      #The index files. If you want, you can add others such as index.php, index.cgi, .etc .etc
      index index.html index.htm;
   
      # The name of your domain (virtual hosts). Change 'localhost' to the domain that you are hosting
      server_name localhost;
   
      location / {
          # First attempt to serve request as file, then
          # as directory, then fall back to a 404 error
          try_files $uri $uri/ =404;
          # uncomment the line below to enable directory indexes
          # NOT recommended unless you know what you're doing.
          #autoindex on;
      }
      
      location ~ /.well-known {
        allow all;
      }
      
      #error_page 404 /404.html;
   
      # redirect server error pages to the static page /50x.html
      #
      #error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      #location = /50x.html {
      #    root /usr/share/nginx/www;
      #}
   
      # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
      #
      #location ~ \.php$ {
      #    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      #    # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
      #
      #    # With php5-cgi alone:
      #    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
          # With php5-fpm:
      #    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
      #    fastcgi_index index.php;
      #    include fastcgi_params;
      #}

   
      # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
      # concurs with nginx's one
      #
      location ~ /\.ht {
          deny all;
      }
  }

หลังจากนั้น ให้ทำการ reload service ของ Nginx หลังจากแก้เรื่อง Configuration เสร็จแล้ว ด้วยคำสั่ง

service nginx reload

เริ่มให้ Let’s Encrypt สร้างใบรับรอง

หลังจากนั้น เราจะใช้คำสั่ง เพื่อเริ่มให้ Let’s Encrypt สร้างใบรับรองให้กับ Domain ของเราที่เราต้องการ โดยใช้คำสั่ง

cd /opt/letsencrypt
./letsencrypt-auto certonly -a webroot --webroot-path=/usr/share/nginx/html -d example.com -d www.example.com

โดยเปลี่ยนจาก example.com เป็น Domain ของคุณได้เลยครับ

หลังจากนั้นแล้ว คุณจะเห็นหน้าต่างสำหรับใส่ Email Address ของคุณลงไป

Email prompt

https://assets.digitalocean.com/articles/letsencrypt/le-email.png

หลังจากนั้น คุณจะต้องยอมรับ Let’s Encrypt Subscribe Agreement โดยการเลือก Agree

Let's Encrypt Subscriber's Agreement

https://assets.digitalocean.com/articles/letsencrypt/le-agreement.png

หากคุณทำงานบน Docker Container Apache ที่มาจาก Official Hub หากตอน Run ตัว letsencrypt-auto แล้วเกิด Error PythonDialogBug ให้ทำการ set environment ของตัว term ก่อน โดยใช้คำสั่ง export term=xterm แล้วจึง Run ตัว letsencrypt-auto อีกครั้ง

หลังจาก Run ตัว letsencrypt-auto แล้วไม่มีอะไรผิดพลาด จะได้ข้อความประมาณนี้ครับ

IMPORTANT NOTES:
 - If you lose your account credentials, you can recover through
  e-mails sent to [email protected]
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem. Your
  cert will expire on 2016-03-15. To obtain a new version of the
  certificate in the future, simply run Let's Encrypt again.
 - Your account credentials have been saved in your Let's Encrypt
  configuration directory at /etc/letsencrypt. You should make a
  secure backup of this folder now. This configuration directory will
  also contain certificates and private keys obtained by Let's
  Encrypt so making regular backups of this folder is ideal.
 - If like Let's Encrypt, please consider supporting our work by:

  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le

คุณจะได้ Path ของใบรับรองที่ Generate มา และวันหมดอายุของใบรับรองนั้น โดยอายุจะอยุ่ที่ 3 เดือน สามารถต่อได้ไม่จำกัดครั้งครับ หลังจากนั้น เราจะเอา Certificate ไปใส่ให้กับ Nginx กันครับ

ใส่ใบรับรองให้กับ Nginx

ให้คุณใส่ใบรับรองพร้อมเปิดใช้งาน HTTPS ให้กับ Nginx ครับ โดยเราจะเข้าไปแก้ไขไฟล์ Configuration ของ Virtual Host ในที่นี่เราใช้ “default”

nano /etc/nginx/sites-available/default
server {
   
      #replace with your ip address.
      #Otherwise, to listen on all interfaces on port 80 with IPv4,
      #remove ':'
      #listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
      #listen  [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6.
      listen 443 ssl;
   
      #location of your files, replace /srv with the location of the files that you want to serve
      root /usr/share/nginx/html;
      #The index files. If you want, you can add others such as index.php, index.cgi, .etc .etc
      index index.html index.htm;
   
      # The name of your domain (virtual hosts). Change 'localhost' to the domain that you are hosting
      server_name example.com www.example.com;
   
      location / {
          # First attempt to serve request as file, then
          # as directory, then fall back to a 404 error
          try_files $uri $uri/ =404;
          # uncomment the line below to enable directory indexes
          # NOT recommended unless you know what you're doing.
          #autoindex on;
      }
    
      location ~ /.well-known {
        allow all;
      }
     
      #error_page 404 /404.html;
   
      # redirect server error pages to the static page /50x.html
      #
      #error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      #location = /50x.html {
      #    root /usr/share/nginx/www;
      #}
   
      # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
      #
      #location ~ \.php$ {
      #    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      #    # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
      #
      #    # With php5-cgi alone:
      #    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
          # With php5-fpm:
      #    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
      #    fastcgi_index index.php;
      #    include fastcgi_params;
      #}

   
      # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
      # concurs with nginx's one
      #
      location ~ /\.ht {
          deny all;
      }
      
      ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
      ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
      ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
      ssl_prefer_server_ciphers on;
      ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA';
      ssl_session_timeout 1d;
      ssl_session_cache shared:SSL:50m;
      ssl_stapling on;
      ssl_stapling_verify on;
      add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
     
  }

server {
  listen 80;
  server_name example.com www.example.com;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

อย่าลืมแก้ตัว example.com เป็น Domain ของคุณนะครับ หลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว อย่าลืม Save และ Reload service nginx ใหม่นะครับ โดยคำสั่ง

service nginx reload

มาตั้งค่า Reverse Proxy ให้ Nginx กัน

คราวนี้จะเป็นการตั้งค่า Reverse Proxy ให้กับ Nginx กันครับ โดยทำการแก้ไขไฟล์ Configuration ของ Virtual Host ในที่นี่เราใช้ “default” โดยใช้คำสั่ง

nano /etc/nginx/sites-available/default

หลังจากนั้น ให้ทำการเพิ่มข้อความที่ใช้ทำ Reverse Proxy ครับ

server {
   
      #replace with your ip address.
      #Otherwise, to listen on all interfaces on port 80 with IPv4,
      #remove ':'
      #listen  80; ## listen for ipv4; this line is default and implied
      #listen  [::]:80 default ipv6only=on; ## listen for ipv6.
      listen 443 ssl;
   
      #location of your files, replace /srv with the location of the files that you want to serve
      root /usr/share/nginx/html;
      #The index files. If you want, you can add others such as index.php, index.cgi, .etc .etc
      index index.html index.htm;
   
      # The name of your domain (virtual hosts). Change 'localhost' to the domain that you are hosting
      server_name example.com www.example.com;
   
      location / {
          # First attempt to serve request as file, then
          # as directory, then fall back to a 404 error
          try_files $uri $uri/ =404;
          # uncomment the line below to enable directory indexes
          # NOT recommended unless you know what you're doing.
          #autoindex on;
      }
    
      location ~ /.well-known {
        allow all;
      }
      
      location / {
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_pass << เครื่องภายในที่ Web Application ทำงานอยู่ >>;
      }
      
      #error_page 404 /404.html;
   
      # redirect server error pages to the static page /50x.html
      #
      #error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      #location = /50x.html {
      #    root /usr/share/nginx/www;
      #}
   
      # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
      #
      #location ~ \.php$ {
      #    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      #    # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini
      #
      #    # With php5-cgi alone:
      #    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
          # With php5-fpm:
      #    fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
      #    fastcgi_index index.php;
      #    include fastcgi_params;
      #}

   
      # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
      # concurs with nginx's one
      #
      location ~ /\.ht {
          deny all;
      }
      
      ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem;
      ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem;
      ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
      ssl_prefer_server_ciphers on;
      ssl_ciphers 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA';
      ssl_session_timeout 1d;
      ssl_session_cache shared:SSL:50m;
      ssl_stapling on;
      ssl_stapling_verify on;
      add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000;
     
  }

server {
  listen 80;
  server_name example.com www.example.com;
  return 301 https://$host$request_uri;
}

หลังจากเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว อย่าลืม Save และ Reload service nginx ใหม่นะครับ โดยคำสั่ง

service nginx reload

แค่นี้ เราก็จะสามารถทำ nginx https Reverse Proxy พร้อมติดตั้ง SSL Certificate จาก Let’s Encrypt เรียบร้อยแล้วครับ

Ref : https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-14-04