About

copy-copy-copy-cropped-cropped-cropped-383906_504156089628756_71422109_n.jpg

นายวีระยุทธ หงษ์ษา (Kusumoto)

อายุ :: 22 ปี

ประวัติการศึกษา

(2006) – โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

(2012) – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

ความถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์

– Certificate

 • IP: Information Technology Passport Examination (THIP15S0140)

– Programming

 • PHP
 • C
 • C#
 • jQuery Framework
 • AngularJS
 • Javascript
 • Java
 • CSS
 • Codeigniter Framework
 • VB.Net
 • shell script
 • Object Pascal (Delphi)

– Operating System

 • Microsoft Windows (Desktop / Server)
 • Ubuntu
 • CentOS
 • OSX

– Other Skill

 • Git
 • WordPress CMS
 • SEO
 • Security
 • Network Administrator

งานบัจจุบัน

System Administrator บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด

Freelance Programmer

E-Mail

[email protected]

Facebook

http://www.facebook.com/Azerdar.T.Kusumoto

Twitter

@Kusumoto_ton