ฝึกสหกิจวันที่ 2

August 4, 2015 4:37 pm Delphi, Private

Introduction to Delphi

  • รู้จักการใช้ IDE Embarcadero Delphi
  • รู้จักภาษา Delphi เบื้องต้น
  • รู้จัก Syntax ของ Delphi
  • วิธีการประกาศตัวแปรของ Delphi
  • ประเภทของตัวแปรพื้นฐานของ Delphi
  • รู้จักการเริ่มต้นเขียน Console Application และ Window Application
  • การเขียนเงื่อนไขของ Delphi (if else case)
  • การเขียนการวน Loop ของ Delphi (repeat for while)